Vietzz

Lịch Sử Việt – Trung

Một cách nhìn về lịch sử xung đột Việt-Hoa

Nhìn tổng thể về lịch sử loài người kể từ khi còn là những bộ lạc, người ta ghi nhận sự hình thành, phát triển hoặc tiêu vong của các cộng đồng dân cư (sắc tộc, bộ lạc, xã hội thành thị…), của nhiều định chế chính trị và quyền lực quân sự, như là các quốc gia, các đế quốc, và ngay cả của nhiều nền văn minh. Tất cả những diễn trình lịch sử đó đều tuân theo quy luật biến dịch, mà trong đó có quy luật thiên nhiên khắc nghiệt: “đấu tranh sinh tồn”, thể hiện qua hiện tượng di dân và đồng hóa (kể cả bị đồng hóa). Hiện tượng này đã liên miên xảy ra từ hàng vạn năm trước và sẽ còn xẩy ra bây giờ và sau này.

(Nhân Dân Xã Hội Chủ Nghĩa)
Thể chế cai trị tại Việt Nam
là Đảng lãnh đạo, người dân chỉ tuân theo.

Continue reading

Advertisements

November 26, 2013 Posted by | Tài Liệu | Leave a comment

Quả lừa lịch sử

QUẢ LỪA LỊCH SỬ

“Giải mã Nhân Vật HCM chính là Giải mã Lịch sử ( bất hạnh ) của Dân TộcVN”“Chúng mình già trẻ lớn bé mắc lừa bọn du côn” (Vua Bảo Đại) (1)17.8.45: Mít-tinh của Tổng Đoàn Công Chức để chào mừng chính phủ Trần Trọng Kim bổng chốc trở thành biểu tình của Mặt Trận Việt Minh:“Quả lừa lịch sử” bắt đầu chính là từ đây! Vận nước khốn nạn nhất cũng bắt đầu từ đây! (8)
Continue reading

November 25, 2013 Posted by | Tài Liệu | Leave a comment